பரிசுத்த வேதாகம தீர்க்கதரிசன முன்னறிவிப்புகள்:

பரிசுத்த வேதாகமம் கூறும் அறிவியல் மற்றும் தீர்க்கதரிசன முன்னறிவிப்புகள்: ➡ அறிவியல் மற்றும் அறிவுப்பெருக்கம் தானி12:4. ➡ அதிவேக வாகனங்கள் நாகூம்2:4. ➡ ரோபோ யோவேல்2:7. ➡ மழை பெய்யும் முறையில் யோபு26:8,36:27,சங்135:7. ➡ கொள்ளை நோய் லேவி26;25,உபா28:21,சங்78:50. ➡ அந்தரத்தில் தொங்கும் பூமி யோபு26:7. ➡ பூமியின் வடிவம் உருண்டை ஏசா40:22. ➡ மனிதன் பூமியில் மட்டுமே வாழ முடியும் ஒபதியா1:4, ஏசா45:18, சங்115:16, ஏசா14:13,Continue reading… பரிசுத்த வேதாகம தீர்க்கதரிசன முன்னறிவிப்புகள்: