மனிதனாக வந்த இறைவன் இயேசு மாத்திரமே!

lord

மனிதனாக வந்த இறைவன் இயேசு மாத்திரமே!

courtesy: தினமும் ஒரு நற்செய்தி

Authorதமிழ் கிறிஸ்தவன்

தமிழ் கிறிஸ்தவன்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *